Manuál voliče: lidé s covidem v nařízené karanténě mají smůlu! Do přenosné urny lístky nehodí

  • Foto

    redakce (MOŠ archiv)

Úderem dnešní 14. hodiny se v tuzemsku otevřou volební místnosti, aby v nich lidé zvolili své zástupce na radnicích obcí a měst a také do třetiny Senátu. Zpravodajský portál BRŇAN proto přináší voličům přehled důležitých informací.

Komunální a senátní volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin, přičemž volební místnosti jsou většinou na obecních úřadech, ve městech a ve školách. Odevzdané hlasy se pak začnou sčítat v sobotu po uzavření volebních místností.

Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou v Jihomoravském kraji vyhlášeny v těchto obvodech: volební obvod 49 Blansko, volební obvod 55 a 58 Brno-město, volební obvod 76 Kroměříž, který zahrnuje část okresu Vyškov a volební obvod 79 Hodonín.

Do zastupitelstva obce může volit státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášený k trvalému pobytu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Do Senátu má právo volit každý český občan, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, a to v místě trvalého pobytu nebo mimo toto místo, na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz. Je však možné volit pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby do Senátu a ve kterém má volič zároveň trvalý pobyt. Ve 2. kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 2. den konání 2. kola voleb dosáhl věku 18 let.

Mluvčí hejtmanství Alena Knotková upozornila, že v komunálních i senátních volbách nemůžou volit vězni, lidé s omezením svéprávnosti a smůlu mají i voliči v karanténě či izolaci nařízené například hygieniky nebo praktickým lékařem. Toto omezení se podle mluvčí kraje vztahuje se i na covid, tudíž není možné volit ani do přenosné urny!

Volič však může ze závažných a zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

U komunálních voleb musí každý volič prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. U senátních voleb je pak možné se prokázat i diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí mají šedou barvu a hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Každý volič hlasuje osobně, protože zastoupení není podle zákona přípustné. Od okrskové volební komise dostane prázdnou úřední obálku s úředním razítkem. A na požádání mu komisaři případně vydají i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem pak volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je přitom nutné upravit jedním ze tří způsobů.

Prvním je označení křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany, kdy lze takto označit pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

Druhý způsob je označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

„Teď před volbami pozoruji, že hlavně na sociálních sítích vybízejí lídři volebních uskupení k tomu, aby lidé označili jedním křížkem celou kandidátku a poslali tak do autu zbylé konkurenty. To se mi moc nelíbí, protože v komunálních volbách zásadně volím napříč kandidátkami pouze lidi, které osobně znám a můžu jim věřit,“ poznamenal k tomu pro zpravodajský portál BRŇAN dvaapadesátiletý Karel Zavadil z Blanenska.

I on má však třetí možnost úpravy hlasovacích lístků spočívající v kombinaci obou již zmíněných způsobů – tedy označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.

„V tomto případě dává volič hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je pak daný hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva,“ upřesnilo na svém webu ministerstvo vnitra.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič také musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je jeho hlas neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a také ty, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem hodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlavní přebírací místo pro odevzdání výsledků sčítání hlasů je na Českém statistickém úřadu v brněnské Jezuitské ulici. „Budova je zajištěna proti případnému výpadku elektřiny a v době sčítání hlasů bude mít u budovy zvýšenou pohotovost městská policie,“ upřesnila Knotková.

V době voleb 23. a 24. září bude také na Krajském úřadu v Brně zabezpečena služba dvou zaměstnanců zabezpečujících agendu voleb. Čtyři výjezdní skupiny pak budou ve všech okresech kraje kontrolovat průběh hlasování ve volebních místnostech.