Masarykův onkologický ústav (MOÚ) má nový přístroj, který dokáže zdokonalit diagnostiku a výzkum onkologických onemocnění. Výzkumu pomůže nový hmotnostní spektrometr. MOÚ je jedním ze dvou pracovišť v Evropě, které tímto přístrojem disponuje. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí ústavu Anna Svobodová.

Včasné a správné určení typu onemocnění je zásadní pro výběr vhodné terapie vedoucí v ideálním případě až k vyléčení pacienta. Lékaři mají k dispozici různé typy diagnostických metod, které se daří ve spolupráci s výzkumnými pracovišti více zpřesňovat, rozvíjet a zajišťovat tak vyšší kvalitu života léčených pacientů.

Jedním z vědeckých přístupů je nalezení nových souborů specifických proteinů neboli biomarkerů v krvi, které se koncentrací nebo strukturou liší od zdravých jedinců. Na základě porovnání těchto skupin budou moci lékaři upravit či vyměnit léčbu a zajistit snížení projevů nežádoucích účinků.

MOÚ má své vlastní výzkumné pracoviště RECAMO (Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie), zaměřující se na oblast nádorové biologie. Pracuje v něm 7 výzkumných skupin, které sdružují vědce věnující se úzké oblasti onkologického výzkumu.

„Variabilita výzkumných týmů umožňuje obsáhnout problematiku výzkumu rakoviny ve větší šíři a zároveň umožňuje klinickým pracovníkům širší možnosti spolupráce dle jejich konkrétního klinického zaměření,“ uvedl náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání Tomáš Kazda.

Příkladem propojení klinického a vědeckého výzkumu je studie pacientek s nádorem prsu, u kterých byly zaznamenány nežádoucí účinky po chemoterapeutické léčbě v podobě tzv. neurotoxicity. Ta se projevuje brněním či necitlivostí prstů na nohou a rukou či zhoršením jemné motoriky.

Podle lékařů může být problémem zavázat si tkaničku u bot nebo zapnout knoflík

Výskyt neurotoxicity u pacientek léčených určitým typem chemoterapie (tzv. taxany) může být 70 – 90 %. „Toto široké rozmezí pravděpodobně odráží nejen rozdíly ve studovaných populacích, faktory související s lékem, což je například intenzita dávky, ale také genetickou náchylnost. Pacienti s neurotoxicitou uvádějí sníženou kvalitu života a ovlivnění fyzických schopností. Ani diagnostika neurotoxicity není jednoduchá, často vychází pouze z klinických příznaků pacienta, které nemusí být relevantní a obtíže pacienta mohou být zaměněny za jiný typ onemocnění,“ dodal náměstek léčebně preventivní péče Igor Kiss.

Neexistují žádné biomarkery (indikátory), které by mohly případnou neurotoxicitu predikovat ještě před zahájením chemoterapie, diagnostikovat v průběhu či po ní a být případně terapeutickým cílem.

Celková cena za přístroj činila 35 miliónů korun

„Ve výzkumném vzorku pacientek s rakovinou prsu je během léčby sledován jejich zdravotní stav a v případě popsaných nežádoucích účinků musí být, dle jejich závažnosti, léčba upravena nebo předčasně ukončena. Do naší studie byly vybrány pacientky se zhoubným nádorem prsu, z nichž asi polovina měla příznaky neurotoxicity a druhá část byla bez příznaků. Od každé pacientky jsme hodnotili krevní vzorek odebraný před chemoterapeutickou léčbou a pak po jejím ukončení. Zároveň byly k dispozici kontrolní vzorky od zdravých dárkyň v totožném věkovém rozmezí. Pacientky jsme vybírali tak, aby neměly žádná další neurologická onemocnění či cukrovku (diabetes mellitus), což by mohlo výsledky ovlivňovat,“ popsala  klinická onkoložka a vedoucí lékařka Centra prevence Jana Halámková.

Všechny vzorky krve byly předány výzkumnému pracovišti RECAMO, které pomocí proteomických metod začalo hledat nové biomarkery neurotoxicity. Nezbytnou součástí probíhajícího projektu jsou analýzy využívající nový hmotnostní spektrometr.

„Naším cílem bude najít v krvi pacientek, u kterých se v průběhu nebo po léčbě vyskytla neurotoxicita, glykoproteiny s definovanými glykanovými strukturami přítomnými unikátně nebo v pozměněné koncentraci před chemoterapeutickou léčbou,“ doplnila vedoucí jedné z výzkumných skupin v RECAMO Lenka Hernychová.

Nalezené biomarkery v krvi pacientek před léčbou umožní včasnou diagnostiku rizika vzniku neurotoxicity, nasazení jiné adekvátní léčby onkologického onemocnění a zlepšení kvality života pacientů během léčby i po ní.