Město hledá novou podobu prostranství před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně. Kancelář architekta města Brna (KAM) vyhlásila soutěž, jejímž cílem je nalézt nejlepší návrh proměny místa, kde zároveň vznikne umělecké dílo k poctě královny Elišky Rejčky. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je v březnu příštího roku, uvedl KAM na svém webu.

Prostor před bazilikou se podle KAM stal zbytkovým bez jakékoli vazby k náměstí, nepůsobí uceleným dojmem a postrádá smysluplné využití i důstojné ztvárnění vzhledem ke kulturnímu a architektonickému významu klášterního areálu. „Nároží by se mělo vhodným způsobem přičlenit k areálu kláštera a zároveň se jasně vymezit od rušné dopravní křižovatky, ať už opticky či fyzicky, aby tak vznikl prostor hodný svého významu,“ plyne z dokumentu k zadání soutěže.

Soutěžící mají s řešeným i dotčeným územím pracovat jako s jedním celkem, umělecké dílo musí vzniknout pouze na pozemku města

Zvolené řešení by ale v ideálním případě mělo motivovat vlastníka dotčeného území k další kultivaci. Návrhy by také měly vhodně pracovat s vegetací a zohlednit polohu vzrostlých stromů. Nové umělecké dílo, jako pocta královně Elišce Rejčce s odkazem na její osobnost a působení v Brně, by se mělo stát přirozenou součástí místa. Měřítko díla musí být úměrné velikosti a charakteru nové podoby prostoru, vizuálně nesmí potlačit nebo zastínit okolní architektonické dominanty.

Předpokládaná výše investičních nákladů na umělecké dílo činí 7,5 milionu korun bez daně, úpravy veřejného prostranství by měly stát deset milionů korun bez daně. K hlavním limitům využití území patří ochrana městské památkové rezervace. Dále řešené území leží v zájmovém území ministerstva obrany.