K návrhu vedení vysokorychlostních tratí jižní Moravou obdržel Jihomoravský kraj připomínky od jedné obce a devíti zástupců veřejnosti, jde o stejné podání. Obdržel také dvě námitky od správce vedení vysokého napětí a horkovodu, které procházejí koridorem pro plánované tratě. Nyní se musí kraj s námitkami seznámit, vypořádat je a poté může dále připravovat třetí aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR), řekla mluvčí kraje Alena Knotková.

Kraj má v plánovacím dokumentu zatím pouze územní rezervy, které nyní na návrh Správy železnic potřebuje převést do tzv. návrhových koridorů.

Jde o úseky plánovaných tratí od hranic s krajem Vysočina do Brna a o úsek trati z Brna na jih mezi Šakvicemi a Rakvicemi. „Úkolem územní rezervy je rezervování území pro záměr, který v době vydání zásad územního rozvoje nebyl připravovaný ke stavbě. Pokud má investor potřebu záměr uskutečnit, požádá o aktualizaci. Zanesení návrhového koridoru do ZÚR umožní projektovou přípravu stavby pro následná povolovací řízení a vlastní stavbu,“ uvedla Knotková.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti pro vysokorychlostní trať z Prahy přes Brno do Břeclavi loni v lednu

Veřejné projednání k aktualizaci ZÚR se na krajském úřadě uskutečnilo na začátku října a námitky bylo možné podávat do 10. října. „Návrhy vyhodnocení námitek a připomínek dostanou dotčené orgány a ministerstvo pro místní rozvoj spolu s výzvou, aby k nim ve třicetidenní lhůtě uplatnily stanoviska,“ řekla Knotková. Krajský úřad také musí požádat o stanovisko ministerstvo životního prostředí. „Dále musí požádat i o stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud to bude nutné, krajský úřad zajistí u projektanta úpravu návrhu aktualizace v souladu s výsledky projednání,“ doplnila Knotková nezbytné kroky před vydáním aktualizace.

V námitkách je pět záležitostí, které se obci a lidem nelíbí

Vytýkají kraji, že neposoudil tzv. rozumné varianty vedení VRT v brněnské aglomeraci a prosazuje jedinou navzdory tomu, že evropská legislativa podle nich posouzení variant vyžaduje. Dále, že vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA nelze provést bez jednoznačného vymezení záměru, že nebylo provedeno vyhodnocení hlučnosti z dopravy, že byly nesprávně vyhodnoceny kumulativní vlivy plánované stavby a že nebylo provedeno lokalizované posouzení vlivů na jednotlivá území obcí.

Stát plánuje stavbu vysokorychlostních železnic v posledních zhruba pěti letech

Rychlost vlaků má být až 320 kilometrů za hodinu, z Brna do Prahy se má jezdit hodinu. Před dvěma lety Správa železnic mluvila o tom, že jako první by se na jižní Moravě měl stavět úsek z Brna do Rakvic, a to od roku 2025. Loni hovořila o roku 2026, letos o roku 2027. Stavba mezi Prahou a Brnem je v plánu později. Do Brna by měla trať od Vysočiny vést zhruba podél dálnice D1 a u Vídeňské ulice plánuje Správa železnic přestupní terminál, jehož podoba a velikost je však otázkou budoucího projektování.

Brno zatím nemá ani územní plán, který by s vysokorychlostními tratěmi počítal, loni většina zastupitelů včetně koaliční ODS připravený návrh územního plánu neschválila