Ekosystém v Čertově rokli na Lesné trpí rychlým odtokem dešťové vody. Zdejší silnice vodu bez užitku odvádí a dochází také ke splavování nejcennější svrchní vrstvy půdy. Brněnští radní doporučili Zastupitelstvu ke schválení investici na nutná opatření v dané oblasti.  Situace  v Čertově rokli se rapidně zhoršila po vykácení smrků, napadených kůrovcem. Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám je pro zachování přírodního charakteru Čertovy rokle a přilehlého okolí nutné obnovit zeleň, ale především zbrzdit odtok vody z oblasti. “My jsme se rozhodli částkou 1,2 milionu korun podpořit městskou část Brno-sever, aby mohla udělat taková opatření, aby došlo k lepšímu vsakování té vody,” říká primátorka Markéta Vaňková. Petr Hladík, 1.náměstek primátorky dodává: “Loni tam bylo vykáceno poměrně hodně smrků, které uschly kůrovcovou kalamitou, schnou borovice díky suchu a i další smrky jsou napadeny kůrovcem.”

Město plánované stavby připravuje s vědomím nutnosti kvalitního hospodaření s vodou, pečlivé péče o zeleň a boje proti tvorbě tepelných ostrovů. Vaňková primátorka ještě doplňuje: “ Současné vedení města Brna si je vědomo této situace, nejen v Čertově rokli, ale obecně na území města Brna. Tudíž všechny kroky, které děláme, třeba i u nových staveb, tak děláme s tím vědomím, že je musíme dělat tak, aby právě bojovaly proti suchu. Proto jsme také spustili program SUWAC, Velmi nám záleží na tomto postupu, který bude šetrný k přírodě.”

Před samotnou výsadbou nových dřevin však musí přijít opatření, která dokážou zadržet na stráních vodu, aby nestékala a neodplavovala tak zeminu.  Budou vytvořeny zatravněné příkopy a hráze z dřevěných kůlů. Hladík pak ještě dodává: "Ty svahy budou osázeny keři tak, aby ten kořenový systém zadržel stíkající vodu.”

Čertova rokle bude postupně osázena novými stromy. Samotný projekt je ve fázi přípravy, jaké dřeviny budou konkrétně v těchto místech vysázeny se ještě neví. Podle náměstka Hladíka už se i na tom pracuje: “Odborníci, arboristé řeší, jakou skladbu dřevin, keřů vysadit, aby do budoucna v Čertově rokli k podobným kalamitám nedocházelo. Zároveň ta technická opatření mají zamezit té vodní erozi,”

Kalamitní situaci v Čertově Rokli musí městská část Brno Sever, respektive město Brno, nutně řešit. Zda k tomuto řešení přispěje i radou navržená více než milionová investiční dotace rozhodne na svém listopadovém zasedání Brněnské Zastupitelstvo.