Město chystá opravu kmenové stoky mezi nábřežími

Rada města schválila investiční záměr rekonstrukce stoky A v úseku mezi Štýřickým a Táborského nábřežím. Zpracován bude také investiční záměr na dobudování stoky mezi Hájeckou ulicí a Novou Mosilanou.

  • Foto

    ilustrační, imos-development.cz

Kmenovou stoku A od železničního mostu přes ulici Uhelná po Táborského nábřeží nedaleko areálu Hospice sv. Alžběty je nutné rekonstruovat v souvislosti s budovanými protipovodňovými opatřeními na nábřeží Svratky. „Vzhledem k rozsáhlým terénním úpravám, výstavbě hrází a železobetonových ochranných protipovodňových stěn, které jsou součástí projektu protipovodňových opatření, je nutné zajistit stabilitu kanalizace. Nejde přitom jen o zajištění stability během stavby, ale dlouhodobě i po realizaci těchto opatření,“ vysvětlil radní pro investice David Grund.

Jako nejvýhodnější se jeví kompletní výměna potrubí a šachet otevřeným výkopem, životnost kanalizace v lokalitě by se tím prodloužila alespoň o 20 let. Bezvýkopová technika by totiž zajistila jen asi třetinovou životnost. Předpokládané náklady na tento projekt jsou 100 milionů korun včetně DPH. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2022, potřeba je s ohledem na vznik protipovodňových opatření na nábřeží řeky Svratky.

V případě dobudování kmenové stoky E radní zatím odsouhlasili vypracování investičního záměru. Ten bude vytvořen pro etapu I. Jedná se o více než kilometrový úsek od ulice Hájecká po Novou Mosilanu. Už z dřívějších studií vyplynulo, že je nezbytné provést rekonstrukci stávající stoky E, pokud má být budována navazující stoka. Jako nejvýhodnější trasa pro novou stoku E se jeví varianta, která počítá s jejím přiblížením k řece. „Z hlediska záměrů města a dalších investorů v povodí kmenové stoky E se jedná o nutnou investici pro další rozvoj v tomto povodí,“ doplnil David Grund. Cenu dobudování není v této fázi ještě možné odhadnout.