Místní akční plán rozvoje představil úspěchy a výsledky dotazníkového šetření na školách a plány do dalších let. Ty se dotknou například školek nebo vzdělávání pedagogů. V tiskové zprávě o tom informoval primátorčin náměstek Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Výstupem projektu je vždy analytická část popisující situaci ve vzdělání v konkrétním území, strategická část včetně Strategického rámce, který zahrnuje investiční priority a implementační část zahrnující akční plány na jednotlivé roky. Tyto plány zahrnují konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce k plnění strategické části.

Akční plány MAP na následující dva roky obsahují 16 témat, které se týkají povinných a volitelných témat

Mezi ta povinná témata patří čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu žáků, podpora pedagogických dovedností. K volitelným pak polytechnické vzdělávání, podnikavost, digitální kompetence, jazykové dovednosti, sociální a občanské kompetence, umělecké vzdělávání a kulturní povědomí.

„Plán také reaguje na aktuální události, jako je příchod cizinců do ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a integruje žáky s odlišným mateřským jazykem do běžných škol. Průřezová témata zahrnují změny obsahu vzdělávání, podporu pracovníků ve vzdělávání, digitální kompetence a snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání,“ uvedl Suchý.

Ze strategického rámce MAP patří mezi nejdůležitější cíle dobudování kapacity mateřských škol na území města Brna, to by mělo být splněné do konce října 2027

Nedávná evaluace projektu MAP v Brně zahrnovala rozsáhlý dotazníkový průzkum mezi základními, mateřskými a uměleckými školami, zřizovateli a pracovními skupinami. Výsledky ukázaly významné pozitivní dopady na spolupráci mezi školami a rozvoj pedagogických pracovníků. Na základě výsledků byla vypracována řada doporučení pro školy a zřizovatele, včetně pokračování v projektech MAP pro další pozitivní dopady na rozvoj a spolupráci mezi školami.