Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka sdružení  IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ a. s., a SPORT Construction, a. s.

Půjde o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a nosným systémem navrženým tak, aby umožnil nerušené sledování sportovních klání ze všech míst hlediště. Instalace části mobilních sedadel umožní využít tento prostor i pro jiné účely.

 „Vybraná společnost má 35 měsíců na dokončení stavby, a to včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na samotnou stavbu je počítáno 19 měsíců,“ uvedl náměstek pro investice Richard Mrázek.

Hodnotícím kritériem byly kromě délky stavby a záručních dob také roční náklady na produkci CO2.

Na realizaci haly již byla zpracována technická studie, která bude podkladem pro zhotovitele. Zhotovitel bude mít za úkol zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení a následně podle této dokumentace stavbu zrealizovat. Jde o postup podle podmínek FIDIC, takzvané Žluté knihy (Yellow book), které jsou zavedeným mezinárodním smluvním vzorem ve stavebnictví. Jejich výhodou je to, že jednoznačně určují role a závazky jednotlivých subjektů investiční činnosti na základě zkušeností asociace mezinárodní asociace konzultačních inženýrů se sídlem v Ženevě (FIDIC).

Nabídková cena vítězného sdružení je 648 780 000 Kč bez DPH. Stavba bude financována vícezdrojově s předpokladem financování z městského, státního i krajského rozpočtu. Předpokládaný termín dokončení investice je polovina roku 2021.

Nutnost stavby atletické haly vychází i z Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011–2016. V roce 2015 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra – atletické haly v Brně, kde se ke spolupráci zavázal Český atletický svaz, statutární město Brno a Masarykova univerzita.