Ministerstvo financí tak vyhovělo žádosti o grant na realizaci projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily. Financován bude z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Současně běží práce spojené s plánovanou rekonstrukcí a úpravou okolí vily.

Informace o přidělení dotace z Fondů EHP a Norska, která má přibližně ze třetiny pokrýt náklady spojené s obnovou památkově chráněné Arnoldovy vily v Černých Polích, byla známa počátkem dubna. Nyní byl celý proces úspěšně formálně dokončen. Muzeum města Brna jako správce objektu totiž obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž Ministerstvo financí vyhovělo žádosti o grant na realizaci projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily. Dotace činí celkem 38 500 000 korun, tedy přesně 32,79 % celkových způsobilých výdajů. Je to maximum, které bylo možné obdržet dle pravidel v programovém období 2014–2021. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 Kč (4,92 %). Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 117 406 831 Kč, na kofinancování zbývá 78 906 831 Kč (67,21 %). Dotaci je možné čerpat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2024, kdy musí být projekt dokončen.

Projektový tým pracoval na přípravě žádosti od roku 2018, podána byla v dubnu 2020 v rámci programu Kultura, oblast Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví. Proces hodnocení projektových žádostí do vydání rozhodnutí zabral jeden rok. Z celkového počtu 135 žádostí se dostalo podpory pouze 16 z nich. Vedle našeho projektu obdržel prostředky v Jihomoravském kraji kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK farnosti Bučovice. Dalšími muzejními institucemi podpořenými v rámci této výzvy jsou například Židovské muzeum v Praze, Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Muzeum umění Olomouc.

„Kromě samotné rekonstrukce vily a její proměny na Centrum dialogu je i nadále plánována revitalizace stávající zahrady a její rozšíření o další pozemek, který muzeum získalo na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna do užívání. Dojde tak k propojení se zahradou sousední vily Löw-Beer a vznikne tak zcela nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Na tyto parkové úpravy není možné využít prostředky z takzvaných Norských fondů. Ale už na podzim by mohla být vypsána výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde se chceme ucházet o dotaci, která by městu pomohla s financováním našeho záměru,“ doplnil informace 1. náměstek primátorky Petr Hladík(KDU/ČSL).

Některé činnosti spojené s úpravou okolí Arnoldovy vily již běží. „Dokončuje se projekt podoby spojovací parcely mezi zahradami Arnoldovy vily a vily Löw-Beer, který má být odevzdán do poloviny června. V blízkosti vily vznikne také nový objekt. Jeho zděná část zahrnuje sklad zahradní techniky, zahradnickou dílnu, WC návštěvníků zahrady a kuchyňku jako zázemí pro catering. Současně bude postaven i skleněný pavilon, jenž má být využíván na krátkodobé výstavy v areálu zahrady, na společenské, edukativní i odborné akce, nyní pořádané v areálu vily Tugendhat,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný(Piráti).

Centrum dialogu má být určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde má výstavní, vzdělávací, badatelská, volnočasová a komunitní činnost. „Chceme zde vybudovat stálou expozici o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda, ale i infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. Také by se sem mělo přestěhovat Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Revitalizovaná budova má mít multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí. Počítáme i s kavárnou,“ nastínil budoucí tvář a využití Arnoldovy vily radní pro kulturu Marek Fišer(Piráti).

Již dříve byl také avizovaný záměr, že celý projekt bude město ve spolupráci s muzeem postupně představovat veřejnosti, pokud to podmínky pro konání veřejných akcí umožní. Uvažuje se o podzimu a o spojení se Dnem architektury. Plánovány jsou například odborné přednášky nebo instalace v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovou vilou.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Vilu má ve správě Muzeum města Brna, příspěvková organizace města.