Ministerstvo práce a sociálních věcí kladně vyřídilo žádost o dotaci na tři tříleté projekty: Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Prevence ztráty bydlení ve městě Brně a Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna. Náklady projektů pokryjí z 85 % evropské fondy, z 10 % stát a zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Manuál realizace projektů dnes schválila Rada města Brna a doporučila zastupitelům, aby podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace schválili.

Od začátku letošního roku běží projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna. „Jeho cílem je opětovně zapojit dlouhodobě nezaměstnané do volného pracovního trhu, a to nejen prostřednictvím poradenství, ale především tréninkovými pracovními místy. Ta se vytvoří v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích,“ uvedl náměstek primátora pro sociálně-kulturní oblast Matěj Hollan.

Záměrem je, aby se do projektu během tří let zapojilo alespoň 400 dlouhodobě nezaměstnaných osob. Jeho celkové náklady se předpokládají v maximální výši 12 146 250 Kč, dotace v celkové výši 95 % pokryje více než 11,5 milionu. Spolufinancování z rozpočtu města činí 607 tisíc.

Dotace dále získaly dva projekty spjaté s bydlením. Prvním je Prevence ztráty bydlení ve městě Brně. Je koncipován na období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2021.

"Cílem projektu prevence ztráty bydlení je především snížit počet lidí, kteří musí bydlení opustit kvůli dluhům na nájemném. Domníváme se, že způsobem včasné intervence dluhového poradce lze řešit tyto problémy ve fázi, kdy ještě řešitelnými jsou a tak předejít nutné represi, která je nevýhodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce,“ vysvětlil uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

Do realizace projektu, který zmíněný funkční systém nastaví, je přímo zapojeno 9 městských částí, např. Brno-střed, Královo Pole nebo Židenice. Ostatní MČ mohou z projektu získat know-how či metodickou podporu tak, aby se výsledné pozitivní efekty projektu projevily na celém území Brna.

Celkové náklady projektu byly schváleny ve výši 15 644 376 korun. Téměř 15 miliony přispěje na jeho fungování dotace, město jej bude kofinancovat asi 780 tisíci korun.

Hlavním cílem druhého projektu z této oblasti, Komplexní podpory bydlení na území města Brna, je zvýšení kompetencí souvisejících s bydlením u 330 osob, které jsou v akutní bytové nouzi. Díky tomu dojde ke stabilizaci a optimalizaci jejich bytové situace.

„Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou komplexní sociální poradenství ve vztahu k bydlení a program zabydlování. Sociální poradenství budou zajišťovat terénní pracovníci Odboru sociální péče MMB. Program zabydlování pomůže po dobu 12 měsíců 30 domácnostem. Zahrnuje několik fází od přechodu z bytové nouze do standardního bydlení až po stabilizaci nájemníka v bydlení,“přiblížil Matěj Hollan.

Projekt proběhne od 1. dubna 2018 do 31. března 2021. Jeho náklady byly schváleny v celkové výši 10 119 500 Kč, evropské a státní dotace pokryjí 95 %, tedy asi 9,6 milionů. Město se bude podílet zhruba 500 tisíci korunami.