Na jaře Povodí Moravy zahájilo u Moravské Nové Vsi revitalizaci dalšího vodního toku. Vodohospodáři pracují na zlepšení hydromorfologického stavu Kyjovky. Práce povedou k obnovení přirozené retenční kapacity říční nivy, zvýšení protipovodňové funkce a zpomalení povrchového odtoku.

„Naše práce se soustředí zejména na zlepšení stavu vodního toku Kyjovky a vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy na území Moravské Nové Vsi. Vytvoříme nové rozvolněné přírodě blízké koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1 730 metrů, které povedeme mimo současné koryto. Koryto doplníme širokou bermou, která umožní přirozený rozliv v době, kdy budou vyšší průtoky v řece,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Řeka tak získá říční oblouky, širokou bermu, ale také přirozenou nivní vegetaci. Současně s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí tři tůně.

V průběhu revitalizace vzniknou dvě broukoviště, která budou vytvořena z dřevní hmoty původních dřevin. V rámci stavby budou realizovány výsadby stromů a keřů, které doplní novou trasu koryta. Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu. V lokalitě proto budou vysazeny například vrby, topoly, duby, jasany či jilmy.

Stavební práce odstartovaly letos v dubnu a potrvají nejdéle do listopadu 2023. Náklady na revitalizaci Kyjovky činí téměř 20 milionů korun.

Společně s revitalizací Kyjovky u Moravské Nové Vsi připravilo Povodí Moravy i projekt na revitalizaci navazujícího úseku Kyjovky na území sousedních Mikulčic. Práce na tomto úseku budou zahájeny po zajištění potřebných pozemků.