Péče o zraněné či jinak handicapované ptáky nalezené na území města Brna, jejich léčbu a opětovné vypouštění do volné přírody. To je jen část výčtu činností Ptačího centra, které sídlí na Štěpánské ulici a působí na Černovické terase při ulici Švédské valy.

„S obecně prospěšnou činností spolupracujeme dlouhodobě. V roce 2009 byla činnost Ptačího centra navíc rozšířena také o péči o volně žijící druhy savců. Díky všem těmto aktivitám se provozovateli záchranné stanice daří budovat zázemí pro péči o handicapované živočichy a během dlouholetého působení navázal spolupráci s městskou policií, hasičskými sbory, veterinárními lékaři a se školami a širokou veřejností,“ vysvětlil přínosy záchranné stanice I. náměstek primátorky Petr Hladík.

Ročně je do záchranné stanice Ptačí centrum, která funguje více než 20 let, přijato okolo 1500 živočichů. Na stanici jsou přijímáni divoce žijící živočichové s různými problémy a současně zde nachází azyl živočichové zatoulaní, kteří byli v péči člověka. Cílem stanice je postižené ptáky a savce v co nejkratší době vyléčit, co nejméně ochočit a podle situace vypustit do prostředí, které přísluší patřičnému druhu. Záchranná stanice poskytuje poradenskou a konzultační činnost a provádí také osvětovou a výchovnou činnost pro tisíce dětí města, kdy jsou informovány o zákonitostech přírody, potřebách první pomoci živočichům a o dalších krocích pro jejich záchranu.

Celkový rozpočet investic do vybavení a na provoz záchranné stanice činí 789 tis. Kč za rok. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit dotaci ve výši 400 tis. Kč.

„Z toho bude použito 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení pro záchrannou stanici
a 200 tis. Kč k úhradě nákladů spojených s provozem záchranné stanice, konkrétně na krmivo, léčiva
a chirurgické nástroje, inkubátory, telekomunikační prostředky, elektřinu a jiné,“ přiblížil Petr Hladík.

V minulém roce byl z poskytnuté investiční dotace města Brna dokončen pavilon zimoviště, jehož
součástí je správní budova, karanténa pro drobné ptactvo a prostory pro líhně a dolíhně. V letošním roce bude
realizováno rozšíření pavilonu zimoviště, které bude probíhat i v dalších letech v rámci několika etap. V letošním roce bude vybudována místnost se sociálním zařízením a vnitřními výběhy pro zvířata. V následujících etapách budou realizovány například ubytovací jednotky pro raněná zvířata většího vzrůstu (srny, daňci, divoká prasata apod.). Dále bude z investiční dotace vybudována proletovací komora v hospodářské budově a zpevněné komunikace (terénní úpravy, krajnice, vysypání štěrkem aj.).