Národní dny prevence, Klub pro děti a mládež nebo Senior akademie. To jsou jen některé z projektů prevence kriminality, které ze svého rozpočtu podpoří v letošním roce město Brno. Realizovat je bude jak samotné město, tak i Městská policie Brno, městské části či městské příspěvkové organizace. Jedná se o projekty, které nemohou být hrazeny z dotačního titulu na prevenci kriminality, proto budou financovány prostřednictvím finančních podílů z rozpočtu města.

Na podporu projektů v oblasti prevence kriminality má město pro letošní rok ve svém rozpočtu připraveno 600 tisíc korun. Ve stanoveném termínu koordinační centrum obdrželo k posouzení 40 projektů, z nichž byly vyčleněny ty, které nemohou být hrazeny z dotačního titulu prevence kriminality. Všechny jsou však v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality ve městě Brně pro roky 2017–2021.

Přichystány jsou mimo jiné dva projekty. První má za cíl zvýšení pocitu bezpečí seniorů v městské části Brno-střed. Senioři jeho prostřednictvím získají informace o krizových situacích, do nichž se mohou dostat, a informace o tom, jakým způsobem se mohou účinně bránit. Ve druhé části projektu pak proběhne jejich výcvik pod odborným dohledem lektora. Třetí část programu bude zaměřena na prevenci.

Podpořen bude ale také už čtrnáctý ročník Senior akademie. Jde o dlouhodobý vzdělávací cyklus přednášek a prezentací pro skupinu aktivních seniorů, kteří se po absolvování studijního programu mohou uplatnit v dobrovolnické službě pro nestátní a neziskové organizace. Aktivní senioři spolupracují například s Městskou policií Brno na úseku prevence kriminality v rámci svého přirozeného rodinného a společenského prostředí. Pro velký zájem absolventů byl od roku 2011 základní program doplněn o program pro pokročilé.

„Podporu u takových projektů samozřejmě vítám a osobně ji podporuji. Na příkladu Senior akademie se ukazuje, jak mohou být úspěšné. Je to projekt, díky němuž najdou senioři smysluplné uplatnění. A městská policie v nich prostřednictvím programu nachází nové spolupracovníky. Jsem ráda, že něco takového může pokračovat, stejně jako aktivity, jejichž prostřednictvím se u seniorů může zvýšit pocit bezpečí,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Město díky dalšímu příspěvku podpoří také třeba Zoo Brno a jeho Klub pro děti a mládež, který slouží pro děti od 8 do 18 let z rizikových skupin, například sociálně slabých rodin či diagnostických ústavů. V romském středisku DROM program zaměřený na zmírňování dopadů kriminality úspěšně funguje už od roku 2006. Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje pak připravilo projekt Bezpečně v kyberprostoru, jehož hlavním cílem je omezení nebezpečných jevů ve virtuálním světě. Součástí projektu jsou i preventivní besedy na školách.