Vztah mezi klimatem a růstem topolů osikovitých neboli osikovců v oblasti Great Basin ve státě Nevada studoval dendrolog Martin Šenfeldr z Mendelovy univerzity v Brně. Ten se výzkumu vlivu klimatu na stromy za poslední století věnoval s americkými kolegy. Ukázalo se, že postupující změna klimatu má na růst osikovců jak negativní, tak i pozitivní vliv v závislosti na geografické poloze pohoří a jeho srážkovém režimu. Zároveň vědci v rámci studie vytipovali populace stromů nejvíce ohrožených suchem. Závěry výzkumu publikovali v prestižním časopise Forest Ecology and Management, uvedla v tiskové zprávě mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Stromy zadržují vodu a tvoří biotopy

Mezi rozsáhlými suchými pláněmi Great Basin v Severní Americe se nachází izolované zalesněné ostrůvky hor, takzvané Sky Islands. Právě tam rostou osikovce, které mají pro oblast mimořádný ekologický význam. „Plní celou škálu ekosystémových služeb, jako je zadržování vody, tvoří biotopy s mimořádnou biologickou rozmanitostí, a vynikají estetickou funkcí. Osikovec je ikonickou dřevinou severoamerického kontinentu, a když se v podzimním období jejich listy zbarví do sytě žluté barvy, vytváří vizuálně přitažlivý krajinný ráz,“ řekl Martin Šenfeldr z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Dřeviny v oblasti Great Basin jsou pro vědce zajímavé

Výzkumník z Brna osikovce studoval společně s vědci z Utah State University, Western Aspen Aliance a U.S. Geological Survey. „Pro vědce je studium dřevin v oblasti, jako je Great Basin, nesmírně zajímavé. Klíčovou otázkou pak pro nás bylo, jakým způsobem zde stromy reagují na měnící se klima. Otepluje se a s tím souvisí zvyšující se intenzita sucha. To vše jsou klíčové faktory, které hrají roli v tom, jak se osikovcům v těchto podmínkách bude dařit,“ vysvětlil badatelský zájem Šenfeldr.

Osikovce v suchých pohořích rostly pomaleji

Vědci pro svůj výzkum použili dendrochronologickou metodu studia letokruhů. Letokruhové řady zkoumali od roku 1910 do současnosti zhruba u tří stovek stromů. Srovnávali souvislost mezi šířkou letokruhů a různými klimatickými proměnnými. „Výsledky poukázaly na velmi variabilní růstovou odezvu mezi třemi pohořími v rámci Sky Islands. Osikovce rostoucí v sušších pohořích Ruby a Jarbidge vykazovaly růstovou depresi a zvyšující se citlivost na narůstající sucho v důsledku probíhající změny klimatu. Na druhé straně v mírně vlhčím pohoří Santa Rosa osikovce naopak vykazovaly zrychlení růstu v důsledku postupného nárůstu teplot od roku 1970. Znamená to, že postupující změna klimatu může mít na růst osikovců jak negativní, tak i pozitivní vliv,“ sdělil výzkumník z lesnické a dřevařské fakulty.

Badatele kontrastní růstová odezva velmi překvapila

Výzkum zahajovali s hypotézou, že odezva bude ve všech pohořích velmi podobná. Díky této variabilitě mohli vytipovat populace osikovců, které budou probíhající klimatickou změnou do budoucna zřejmě nejvíce ohroženy, a naopak i ty, které z nárůstu teplot budou profitovat.

Jeleni okusují malé stromky

„Řešením, jak co nejvíce populaci osikovců podpořit v době klimatické změny, je udržování komplexní věkové struktury jejich populací, tedy aby tam byly stromy různého stáří: mladé, středně staré i staré. Pro zdravé odrůstání stromů je také potřeba regulovat početní stavy zvěře. V této oblasti se jedná především o různé druhy jelenců a jelena wapiti, kteří okusují semenáčky a výmladky, a tím limitují přirozenou reprodukci,“ dodal Šenfeldr.