„Spalování ve spojení s energetickým využíváním komunálních odpadů, je jednoznačně nejlepší způsob, jak v takových situacích s odpadem nakládat. V technologii spalovny dochází za vysokých teplot, dosahujících až 900 stupňů Celsia, k inertizaci a dokonalé hygienizaci veškerého odpadu,“ uvádí předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Probíhající termické procesy jsou významným prvkem v boji proti virům, z toho důvodu má Hasičský záchranný sbor JMK možnost přivážet do spalovny použité ochranné prostředky, tím je zajištěna stoprocentně účinná likvidace kontaminovaných roušek, rukavic či jiných nástrojů. Většina ze 460 pracovníků SAKO Brno má na starosti sběr a svoz odpadu nebo obsluhuje zařízení spalovny. „Tito lidé jsou nyní pro udržení normálního chodu spalovny stěžejní, musíme zajistit jejich bezpečnost, ochránit jejich zdraví. Proto vznikl tzv. vitality plán, jehož účelem je snížit riziko ochromení činnosti spalovny kvůli koronaviru,“ informuje Filip Leder.

Plán spočívá v rozdělení pracovníků do izolovaných skupin, přičemž jednotlivé skupiny jsou buď v práci, nebo v přísné domácí karanténě. V případě výpadku kolegů z důvodu nemoci jsou zdraví pracovníci v domácí karanténě připraveni okamžitě nastoupit do práce, což zajistí kontinuitu sběru odpadu i provozu zařízení na energetické využití odpadu. „Spoléháme na osobní odpovědnost našich pracovníků a uvědomění si jejich vlastní důležitosti pro zajištění služeb, které jsou v této situaci pro region opravdu zásadní,“ říká Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. V rámci krizového plánu slouží jako další záloha pracovníci ze sběrných středisek odpadu, která zatím zůstávají zavřená z důvodu snížení počtu osobních kontaktů mezi lidmi.

„Kromě vitality plánu jsme přijali řadu preventivních opatření proti šíření koronaviru, jedná se zejména o zvýšení hygienických požadavků a omezení styku s lidmi,“ doplňuje Filip Leder. Dále byl pozastaven prodej popelnic, výdej kompostérů, sběrové dny bioodpadu a odložena akce Ukliďme Česko.