Koláčný: Troufám si tvrdit, že náš program je v řadě věcí odlišný od programů ostatních stran

Lídrem brněnských Pirátů je Tomáš Koláčný.

  • Foto

    archiv Tomáše Koláčného

-       Jak byste hodnotil končící koalici, co se povedlo a co nikoliv?

Současná koalice rozhodně posunula město Brno směrem k moderní metropoli, která je otevřená a vstřícná ke svým občanům. V rámci jednání zastupitelstva se přestalo občanům odebírat slovo, město začalo respektovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Podařilo se prosadit osobní odpovědnost politiků za svá rozhodnutí zavedením jmenovitých hlasování Rady, výborů a komisí. Podařilo se vytvořit na webu města elektronický archiv videozáznamů z jednání zastupitelstva a materiálů na zastupitelstvu projednaných. Podařilo se vybudovat špičkový datový portál na úrovni nejvyspělejších evropských metropolí a povedlo se vytvořit, zavést a úspěšně odpilotovat první participativní rozpočet v ČR, který je v rámci statutárního města zaveden na celoměstské úrovni, který je plně elektronizovaný, ovšem s ohledem na odstraňování bariér má ve všech procesních etapách vždy i možnost zapojit se fyzicky (offline) a který měl v prvním ročníku největší absolutní účast veřejnosti.

Nepovedlo se najít shodu na modelu rezidentního parkování, který by byl přívětivý a ohleduplný k občanům, neomezoval vnitroměstskou mobilitu a nezaváděl novou daň pro motoristy. Rovněž se nepovedlo najít shodu na zavedení povinnosti otevřených výběrových řízení pro veřejné zakázky v hodnotě od 100 000,-  Kč do 6 000 000,- Kč. Oba tyto současné neúspěchy jsou naší prioritou do voleb.

-       Připouštíte, že toto spojení politických stran by mohlo případně fungovat i v následujícím čtyřletém období?

Nevylučuji to, ale vše bude záležet na ochotě ostatních stran dohodnout se na našich programových prioritách.

-       S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za dobrý výsledek?

Našim cílem je zisk 20% hlasů, vše nad 15% budeme považovat za úspěch, vše pod 15% za neúspěch.

-       Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

Troufám si tvrdit, že náš program je v řadě věcí odlišný od programů ostatních stran. Výhradně naší prioritou je řešení dopravního odbavení budoucího nového hlavního nádraží prostřednictvím nadzemní dráhy, která by jezdila po existující železniční infrastruktuře na viaduktech mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Odlišujeme se také striktním odmítáním květinkového modelu rezidentního parkování, který dělá z Brňáků návštěvníky ve vlastním městě, jelikož mimo svoji rezidentní oblast (květinku) jsou ve všech částech města, kde bude rezidentní parkování zavedeno, v návštěvnickém režimu jako kterýkoli jiný návštěvník města a mají povinnost při parkování uhradit poplatek v parkovacím automatu. Jako jediní též chceme podpořit podnikatele prodloužením úředních hodin jeden den až do 20:00 a umožněním sebeprezentace místním začínajícím značkám v exponovaných prostorách za minimální nájemné po omezenou dobu (max. 2  až 5 měsíců). Co se týká námi preferovaných gescí, máme zájem o oblast majetku a jeho správy, o oblast městské informatiky, participace, kultury, školství, sportu, životního prostředí a strategického plánování. Pro všechny tyto oblasti máme odborníky buď mezi kandidáty, nebo v našem expertním týmu.

-       Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

1) Zastavení rozšiřování rezidentního parkování (před 1. listopadem 2018) a jeho přepracování do dvouoblastního modelu, snížení poplatku za oprávnění na max 100,- Kč za první vůz a vychytání současných chyb (do půl roku od zvolení). Zahájení komplexní informační kampaně, v rámci které bude všem lidem systém regulace parkování srozumitelně vysvětlen (do konce příštího roku) a následné spuštění opraveného systému regulace parkování, který nebude dělat z Brňáků návštěvníky ve vlastním městě (od 1. 1. 2020).

2) Zavedení projektu občanské radnice, v rámci kterého budou moci občané sledovat průběh realizace všech projektů, které město realizuje (realizační deníky) a prostřednictvím městské identity BrnoID.cz se budou moci k realizovaným projektům vyjadřovat, podávat městu podněty a připomínky a navzájem si tyto podněty a připomínky podporovat a zvyšovat tím jejich váhu. Za Piráty jsem rovněž schopen deklarovat, že získá-li některý občanský podnět podporu alespoň 10 000 Brňáků, zajistíme jeho projednání ve vedení města a získá-li některý občanský podnět podporu alespoň 30 000 Brňáků, budeme ho při svém rozhodování považovat za závazný postoj brněnské veřejnosti (samozřejmě pokud stejnou podporu nezíská obsahově protichůdný podnět), to do konce roku 2019.

3) Ulevíme dopravně přetíženému centru vybudováním dopravní spojky mezi Cejlem a Zvonařkou. (do konce roku 2021)

4) Spolu s kanceláří hlavního městského architekta vytvoříme a schválíme nový územní plán, který bude v souladu se stavebním zákonem a moderními trendy v urbanizmu a odblokuje v Brně bytovou výstavbu. (do června 2022)

-       Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?

Neochota dohodnout se na opravě rezidentního parkování a na otevřených výběrových řízeních na veřejné zakázky. Jakákoli korupce, či klientelismus ze strany člena dané strany, trestní stíhání člena dané strany, podvody a lži, apod.

-       Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo ta to nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

Odpovědnost nesou především politické reprezentace, které zapříčinily, že byla schválena aktualizace územního plánu, kterou soud následně zrušil. Nicméně již současné vedení města zadalo kanceláři hlavního architekta dokončení aktualizace územního plánu, která má být dle harmonogramu schválena v červnu 2022.

-       Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky, atd)?

Pro koordinaci chceme zřídit samostatný, politicky nezávislý úřad hlavního koordinátora dopravních staveb, který bude na počítačových modelech vyhodnocovat dopady všech plánovaných uzavírek a jejich případného souběhu na plynulost dopravy a povolí jen tolik, aby nedocházelo k dopravním kolapsům. Informování řidičů o uzavírkách a objízdných trasách chceme řešit umístěním digitálních informačních tabulí přímo nad vozovku, skrze které bude možné řidiče informovat a navigovat v reálném čase.

-       Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

Je potřeba vyhodnotit současně realizované pilotní projekty sociálního začleňování rodin s dětmi bez domova a jednotlivců bez domova z pohledu nákladů a z nich vyplývajících přínosů pro město Brno. Současné projekty byly totiž financovány z EU, s čímž ovšem do budoucna nelze počítat. Pokud budou projekty ekonomicky udržitelné, pak v nich pokračovat, pokud ekonomicky udržitelné nebudou, pak je ukončit. Téma migrantů komunálním politikům nepřísluší až do okamžiku, kdy o jejich přijetí a integraci v daném městě rozhodne vláda. Nebudeme se vměšovat do zahraniční politiky státu, od toho máme premiéra, ministra zahraničí a prezidenta, kterým pravomoc ovlivňovat zahraniční politiku státu svěřuje Ústava České republiky.

-       Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout? 

Spolupráci si dovedeme představit s těmi stranami, které nám umožní prosadit naše programové priority. S extrémistickými stranami SPD KSČM a hnutím Slušní lidé jednat nebudeme.