Důvodem je zahájení dvou velkých rekonstrukcí železničních mostů přes Hybešovu a Křídlovickou ulici. Některé vlaky proto od září začnou opět využívat dolní nádraží, kde již začaly první stavební úpravy. Brněnské hlavní nádraží vyžaduje pro zvládnutí současné intenzity provozu nezbytné opravy nevyhovujícího stavu dopravní infrastruktury. Týká se to i památkově chráněných mostních objektů, po kterých vlaky mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru města. Jejich rekonstrukce začnou letos v létě a budou pokračovat i v příštím roce. 
Již zmiňované kusé koleje využívají především vlaky jedoucí od Zastávky u Brna a Moravských Bránic. Vybrané spoje z těchto směrů skončí od 16. července svou jízdu ve stanici Brno-Horní Heršpice. Cestující mířící na brněnské hlavní nádraží budou moci přestoupit na vlaky, které obsluhují trať z Břeclavi do Brna. Od 1. září bude novou konečnou stanicí prvně uvedených spojů dolní nádraží, odkud bude zajištěna náhradní autobusová doprava do centra města. Příslušná opatření budou platit i pro cestování v opačném směru.

Památkově chráněné mosty potřebují rekonstrukci
V případě mostu přes Hybešovu ulici je navržena rekonstrukce jeho ocelové nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Mostovkové plechy, takzvané puklovky, se opraví, případně nahradí novými stejného tvaru. Odvodnění bude nové, opraví se také zábradlí s tím, že se doplní jeho chybějící prvky. Dále dojde k obnově protikorozní ochrany celé konstrukce. Kompletní sanací projde rovněž spodní stavba, kamenné části budou očištěny, poškozené kamenné kvádry se vymění.

Podobný rozsah budou mít i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Celkové investiční náklady obou akcí dosahují výše 343 milionů korun.