Zastihnout proudící podzemní vodu před infiltrací do vody důlní a tuto vodu využít. To je cílem dvou průzkumných vrtů okolo dobývacího prostoru bývalého dolu Františka u Oslavan na Brněnsku. Na vrtech, které během čtyř dnů umožní odběry spodní vody, se začalo pracovat právě dnes. Využití podzemních i důlních vod může být významnou pomocí v období sucha, informoval Petr Holeček z tiskového odboru hejtmanství.

Na vrty dostanou dotaci od kraje

Na zmíněné vrty dostane Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice dotaci 290 tisíc korun od Jihomoravského kraje. „Co se týče vrtů, v důlním prostoru dolu Františka očekáváme využití vody jako vody pitné, v nejzazším případě vody užitkové. Výsledky rozborů budou určitě výchozím bodem pro posuzování obdobných dalších zdrojů podzemních vod i jinde,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník (KDU-ČSL). Pokud dopadnou rozbory dobře, bude následně ivančický svazek vodovodů a kanalizací řešit možnost zapojení tohoto zdroje do skupinového vodovodu.

Počítají i s využitím důlních vod

Na Oslavansku se počítá také s využitím přímo důlních vod. Ty odtékají ze zatopeného dobývacího prostoru bývalého kamenouhelného Rosicko-oslavanského uhelného revíru Dědičnou štolou v Oslavanech. Množství odtékající vody se pohybuje v rozmezí 35 až 60 litrů za sekundu.

Kontaminovanou vodu musí vyčistit

Důlní voda je však kontaminovaná množstvím železa a manganu, a také významným množstvím síranů, chloridů a dalších příměsí. A před nevyužitým odtokem do vodoteče do řeky Oslavy ji musí vyčistit v čistírně důlních vod, kde se zbaví železa a částečně manganu.

Předpokládají energetické využití vody

„Analýza u tohoto případu nám ukáže možné budoucí využití této důlní vody jak pro město Oslavany, tak i pro region jihozápadního Brněnska. Předpokládá se především energetické využití a další sledování zdroje pro možnou budoucí úpravu vody,“ dodal Zámečník.

Podpořili už tři projekty zaměřené na důlní vody

Holeček připomenul, že Jihomoravský kraj letos podpořil individuálními dotacemi v celkové výši 447 tisíc korun další tři projekty zaměřené na důlní vody: využití důlních vod pro město Oslavany, mikroregion Podchřibí – obec Skalka a regenerace artézské studny v obci Vacenovice.