Exkluzivně pro Brňana: Předvolební rozhovory

Kraj musí vést lidé, kteří pracují pro občany, ne pro mafii, říká lídr SPD Jan Hrnčíř

  • Foto

    SPD

Lídrem kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie na jižní Moravě je vysokoškolský pedagog a poslanec Jan Hrnčíř. Podle něj musí Jihomoravský kraj vést lidé, kteří budou pracovat pro jeho obyvatele, nikoliv pro mafii. 

Proč jste se rozhodl kandidovat na hejtmana Jihomoravského kraje?
Jižní Morava je můj rodný kraj, mám tu své srdce. Není mi tedy lhostejný její osud a snažím se rodnému kraji a lidem tu žijícím pomáhat.

Jak vidíte své šance na zvolení?
Jsem přesvědčen, že hnutí SPD zastupuje zájmy všech slušných a poctivých lidí, ke kterým přistupujeme s jasným programem. S velikou pokorou věřím ve dvouciferný volební výsledek.

Pokud budete zvolen hejtmanem, potažmo zastupitelem Jihomoravského kraje, jaké budou Vaše priority?
Potřebujeme kvalitní školství, včasnou a dostupnou zdravotní péči, naši senioři a zdravotně postižení také kvalitní sociální služby. Potřebujeme dobré silnice, dopravu a podporu regionálním firmám zajišťujícím zaměstnanost. Kraj musí vést lidé, kteří pracují pro své občany, ne pro mafii. Budu i nadále pečlivě kontrolovat každou vynaloženou korunu z kapes daňových poplatníků. Nechci podporovat nepřizpůsobivé, odmítající práci. Slušný a pracující člověk musí být na prvním místě!

Jak významné je pro Vás téma boje se suchem? Myslíte si, že byste z pozice hejtmana dokázal více pomoci zemědělcům v našem kraji? Nebo naopak, potřebují vůbec naši zemědělci podporu ze strany hejtmanství?
Je nutné podporovat všechna účinná řešení pro zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace rybníků, obnovování mokřadů, rašelinišť nebo výstavbu retenčních nádrží. Je smutné, že Jihomoravský kraj dává ze svého rozpočtu více na podporu filmového průmyslu, než na zadržování vody v krajině. Také je třeba více podporovat potravinovou soběstačnost, takže i zemědělce.

Jak by se měl kraj podle Vás vypořádat s ekonomickými dopady koronavirové krize, když se krajům obecně zřejmě nebude dostávat peněz na případné investice a vytvoření nových pracovních míst?
Samozřejmě, že peníze na investice se nyní budou shánět obtížně, ale přesto je třeba právě v krizi chytře investovat. 

Měl by Jihomoravský kraj investovat ještě víc peněz do zdravotnictví, tedy zejména do krajských nemocnic a do vzdělávání mladých lékařů, aby je udržel v kraji?
Jednoznačně ano, včasná a dostupná zdravotní péče musí být prioritou. Dalším důležitým tématem je doprava.

Budete usilovat o zvýšení investic do budování nových a rekonstrukcí stávajících krajských komunikací? Měl by se kraj podle vás ještě víc zasadit o prosazení dostavby D52 od Pohořelic až na hranice s Rakouskem za Mikulovem?
Samozřejmě. Budeme také i nadále pokračovat v úsilí o realizaci chybějící rychlostní silnice R43 (Brno – Hradec Králové). Tato neustále pouze slibovaná rychlostní komunikace zlepší dopravní dostupnost mnoha měst a obcí, prostupnost v rámci celé silniční sítě České republiky a sníží tak dopravní zatížení v mnoha exponovaných místech regionu. Jsem rád, že se konečně podařilo ve Sněmovně schválit zákon o liniových stavbách, který urychlí schvalovací procesy a přiblíží i tuto silnici blíže k realizaci. Podpoříme také budování městských obchvatů a dalších důležitých silnic, jako jsou právě dálnice D52 do Vídně, D55 Rohatec-Břeclav, rozšíření D1 a D2 u Brna. Podpoříme města a obce ve výstavbě parkovacích domů, modernizaci železničního uzlu Brno, výstavbu nových sportovišť a mnohé další.

Zmiňovaná výstavba dálnice k hranicím je už letitým politickým evergreenem, budete to Vy, kdo nebude jen slibovat a komunikaci zrealizuje?
Pevně v to věřím.

Je pro vás důležitý další rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji, potažmo výstavba dalších nových domovů pro seniory?
Naši senioři a zdravotně postižení potřebují kvalitní sociální služby. Budeme více podporovat mobilní sociální služby, které umožní zůstat seniorům v kruhu svých nejbližších. 

Dokážete voličům přesně říct, co byste z pozice hejtmana okamžitě změnil a naopak, co byste ponechal a považujete to za velké plus?
Jihomoravský kraj dostává od státu dlouhodobě na sociální služby výrazně méně peněz, v přepočtu na obyvatele, než mají jiné kraje. To samozřejmě znevýhodňuje náš kraj, který musí dotovat tyto služby ze svého rozpočtu a musí tak v jiných oblastech šetřit. To se musí už konečně změnit. Velmi dobrý je integrovaný dopravní systém kraje i slušná podpora vědy a inovací. 

Jaký je váš postoj k udržení závodů mistrovství světa silničních motocyklů na automotodromu v Brně? Měl by kraj spolu s městem Brnem a státem dál investovat státní, krajské a městské peníze do Grand Prix ČR i v dalších pěti letech?
Jsem přesvědčen, že současná podpora ze strany města Brna i Jihomoravského kraje jsou na hranici možností. Je nutné, aby tento velmi prestižní závod podporoval více i stát, a také soukromý majitel okruhu.

V čem se jako kandidát na hejtmana cítíte pevný v kramflecích a jaké jsou naopak vaše slabiny? Podpořila vás v rozhodnutí kandidovat rodina a přátelé?
Myslím, že mojí výhodou jsou zkušenosti nejen z podnikání, ale především z celostátní i krajské politiky. Právě propojení samosprávy s centrální politikou je velmi užitečné při prosazování řešení zlepšující lidem život v našem krásném kraji.

Kandidátem SPD do Senátu ve volebním obvodu číslo 60 Brno-město je ředitel brněnské Střední školy pro tělesně postižené Gemini Tomáš Anderle.

Proč jste se rozhodl kandidovat na senátora?
Jsem zastáncem zdravého selského rozumu, tradicionalismu, prosazuji hrdost k vlasti a zachování žebříčku hodnot a tradic předávaných z generace na generaci. Opírám se o kulturní dědictví našich významných předků. Vždy hájím a nadále budu hájit lidská práva, svobodu a formu přímé demokracie. Základními tématy, se kterými do senátních voleb jdu, a které chci prosadit, jsou: zrušení inkluzivního modelu vzdělávání, ideologizace a ukončení ukvapených reforem, zamezení zneužívání dávek nepřizpůsobivými jedinci, podpora směřující na rodinu, pracující občany a podporu bydlení, podporu lidí, kteří se ocitli v dluhových pastech, podporu jedinců s handicapem, seniorů a dětí ohrožených bídou, zamezení evropské integrace, diktátu EU a ukončení předávání moci do rukou EU.

Jak vidíte své šance na zvolení? Pokud neprojdete do 2. kola senátních voleb, kterého ze zbývajících kandidátů podpoříte?
Neumím věštit z křišťálové koule, ale jsem přesvědčen, že zvítězí zdravý selský rozum lidí a dají mi důvěru. Jsem zde pro všechny slušné a pracovité občany a budu hájit jejich zájmy. Při této příležitosti bych chtěl občanům předem poděkovat za to, že přijdou k volbám a dají mi svůj hlas. Nepřipouštím si, že bych neprošel do druhého kola senátních voleb, ale pokud se tak stane, určitě bych podpořil takovou osobnost, která hájí podobná témata a zájmy. 

Jaké jsou Vaše volební priority? Budete podporovat zvýšení důchodů?
Chci prosadit, aby valorizace byla u všech důchodů stejná a jsem zastáncem zvýšení nejnižších důchodů. Dále prosazuji, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, a to proto, aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny seniory, poněvadž vynaložené náklady na energii, potraviny, pohonné hmoty a další základní potřeby jsou pro všechny stejné.

Dokážete přesně popsat, co byste z pozice senátora okamžitě změnil?
V prvé řadě bych apeloval na zrušení nadbytečných finančních toků plynoucích do inkluzivního vzdělávání a místo toho zamezil likvidaci škol, dříve nazývaných jako speciální, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále bych pak některé další alternativní projekty a finanční prostředky přesunul na podporu polytechnického vzdělávání, matematického, jazykového a ICT vzdělávání. Je třeba více podpořit tvorbu metodických materiálů, vybavit školní dílny, laboratoře, zahrady. Rovněž chci prosadit širší prostupnost odborníků z praxe do výchovně vzdělávacího procesu a u mimořádně nadaných žáků možnost získat asistenta pedagoga, jako je tomu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpořím rodiny, které vedou řádný život a příkladně vychovávají svoje děti. Nabízí se zde například cesta daňových úlev. Svůj zájem budu také směřovat na pomoc lidem, kteří se ocitli v dluhových pastech. Odmítám hrazení úroků z úroků z prodlení a z úroků. 

Budete jako senátor podporovat zvýšení investic do oblasti sociální péče, například výstavby dalších domovů pro seniory?
Současná doba se vyznačuje tím, že klesá porodnost, ale zároveň i úmrtnost. Průměrná délka života se prodlužuje. A i když mnoho seniorů prochází úspěšným a aktivním stářím, vzdělávají se, cestují a pracují, aktivně navštěvují univerzity třetího věku, akademie, Kluby aktivního stáří nebo Lidové univerzity, tak i stejně rychle narůstají civilizační choroby, jako například Alzheimerova nemoc, ateroskleróza, osteoporóza, obstrukční choroba  bromchopulmonální a samozřejmě různé typy rakovin. Z tohoto důvodu je seniorská populace heterogenní. Právě proto podpořím investice do oblasti sociální péče stejně tak, jako do všech vzdělávacích aktivit pro seniory.

V čem se jako kandidát na senátora cítíte pevný v kramflecích a co jsou naopak Vaše slabiny?
Školská problematika je mojí silnou stránkou, protože se jí dlouhodobě zabývám. I když každý člověk má nějaké slabiny, tak v současné chvíli je druhá část otázky předběžná, protože jsem nová tvář a funkce senátora sama odhalí případnou slabinu. Zastávám však názor, že každá slabina se vůlí a pílí může odstranit.

Rozhodl jste se kvůli kandidatuře pověsit svou profesi na hřebíček? Proč a v čem bude Vaše senátorská pozice pro lidi přínosnější?
Tato otázka je sice logická, ale pro tuto chvíli velmi předběžná, poněvadž nyní jsem v pozici kandidáta do Senátu. Jedno je však jisté a to, že s funkcí senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta, funkce poslance nebo soudce a tyto funkce nevykonávám. Na druhou stranu senátoři mohou být zároveň ministry, hejtmany nebo starosty. V pozici senátora mohu svoje názory a vize lépe realizovat a prosadit než ve funkci ředitele SŠ. 

Zdroj: 
Brňan (REJ)