Územní studie rozvojové oblasti Brno byla vyhotovena za 19 měsíců. Výsledkem tohoto dokumentu je doporučení pro konečnou podobu dopravního uspořádání v daném území. Projektanti a další řešitelé pracovali s územím o rozloze 112 443 ha, které zahrnuje správní území 111 obcí.

„Hlavním cílem studie bylo porovnat jednotlivé varianty za stejných podmínek a stejnou metodikou, tak aby bylo možné zúžit výběr na variantu, která bude posuzována v rámci aktualizace ZÚR JMK,“ uvedl architekt Jakub Kynčl, z ateliéru knesl kynčl architekti s.r.o.

„Pro Jihomoravský kraj je důležité, aby se mohl dále rozvíjet, a to bez finální aktualizace zásad není možné. Proto věřím, že odborný posudek v podobě územní studie definitivně ukončí debaty a diskuse nad správností trasování některých důležitých komunikací, zejména D43,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Nakonec se posuzovalo 15 variant a dva tzv. nulté stavy, tedy 2020 a 2035. „Studie porovnávala varianty z hlediska dopravně urbanistického a z vlivu na životní prostředí. Hodnotila pokles nebo nárůst dopravní zátěže a pochopitelně byl porovnáván stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách,“ řekl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Ten dále doplnil, že se vyhodnocoval vliv na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel žijících v řešeném území. V rámci rozptylové studie byla hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek, kumulativní a synergické vlivy a obdobně byla zpracována hluková studie pro celé území.

Územní studie doporučila:

–              D43 v „Bystrcké“ stopě, dále pak od Kuřimi v takzvané německé stopě do Lysic

–              Jižní obchvat Kuřimi

–              Jihozápadní tangenta nebude realizována (nebyla prokázána její nezbytnost)

–              Jižní obchvat Rosic

–              Úpravy D1 v úseku Slatina – Holubice, včetně nové mimoúrovňové křižovatky u Rohlenky

–              Obchvat Slatiny v nové stopě – tedy vzdaluje se od zástavby a trasuje se souběžně s D1

Následný postup je jasný, výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK, vše by pak mohlo být finálně dokončeno do konce tohoto volebního období,“ uzavřel náměstek Maleček.