Průtoky v řekách v povodí Moravy se podle vodohospodářů pohybují mezi jedním až 50 procenty obvyklého stavu. Vodohospodáři u některých toků vylepšují stav tím, že z nádrží upouštějí více vody, než kolik do nich přiteklo. Situace v letošním roce podle nich přibližně odpovídá jednomu z nejsušších let posledního desetiletí, kterým byl rok 2018. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle vodohospodářů téměř třetina měřicích míst ukazuje hodnoty sucha. Většina toků v dílčím povodí Moravy má vodnost mezi jedním a 30 procenty červencového průměru. Při takto nízkých hodnotách a vysokých teplotách podle vodohospodářů řeky nedokážou plně zajišťovat biologické a ekologické funkce, protože nemají dostatečný průtok k naředění vypouštěných odpadních vod a voda se rychle prohřívá. Hrozí tak úhyny ryb v důsledku vysoké koncentrace znečištění a kyslíkových deficitů.

Průtoky v dílčím povodí Dyje díky vodě ze soustavy vodních nádrží jsou na lepších hodnotách, pohybují se mezi pěti a 50 procent

Vodohospodáři někde průtoky nadlepšují. Jen za červenec z nádrží vypustili o 20 milionů metrů krychlových více, než kolik do nich přiteklo. Za celý červen to bylo dalších 15 milionů metrů krychlových vody. „My jsme už v předchozích letech přijali řadu opatření, která se promítají i do letošního suchého roku. Pravidelně komunikujeme s odběrateli vody a naši dispečeři řídí manipulace na vodních nádržích dle aktuální situace a potřeby na zásobování vodou. Současně zajišťují pod vodními nádržemi dostatečné průtoky, které zajišťují všechny funkce říčního ekosystému a dostatečné naředění vypouštěných odpadních vod,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zásobní prostory nádrží jsou ve druhé polovině července podle vodohospodářů plné či téměř plné

Zásoby vytvořili v první třetině roku, který byl srážkově nadprůměrný. „Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské i další povolené odběry z našich nádrží jsou v současné době plně zabezpečeny. Dle našich výpočtů předpokládáme, že zvládneme pokrývat všechny potřeby v letošním roce i při naplnění černých scénářů sucha,“ podotkl Gargulák.

Situace v letošním roce podle vodohospodářů přibližně odpovídá jednomu z nejsušších let posledního desetiletí, kterým byl rok 2018

Tomu ovšem předcházely další mimořádně suché roky, v tom je letošní situace odlišná. „V průběhu suchého roku 2018 nádrže dotovaly toky celkovým objemem 107 milionů metrů krychlových vody. I v takto mimořádně suchém roce ale vodní nádrže bez selhání zásobovaly obyvatele, zemědělství, průmysl ale zejména řeky dostatečným množstvím vody,“ upozornil Gargulák.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.