Jedním z prvních nutných kroků je vypovězení původní smlouvy na projektovou dokumentaci se společností GEOtest z roku 2017. Tento krok schválili ve středu radní.

Dotčená oblast je v majetku Brna a společnosti CTP Ponávka Business Park. Již v minulosti probíhala mezi oběma stranami jednání, ale nebylo dosaženo shody na společném postupu. Nyní probíhající jednání míří k budoucí spolupráci města a této společnosti, a to i na projektové dokumentaci. Aby město mohlo pokračovat v jednání, je nutné vypovědět původní smlouvu se společností GEOtest, neboť došlo ke změnám v požadavcích na řešení tohoto území.

Původní návrhy na revitalizaci okolí říčky byly řešeny pouze vodohospodářsky. Oblast však kromě samotného toku zahrnuje i rozsáhlou okolní plochu, kterou nyní zatěžuje navezená zemina z okolních staveb a velké množství náletové zeleně, proto je nutná při budoucích úpravách i spolupráce se zahradním architektem přímo ve zpracovatelském týmu. Ten zajistí nejvyváženější řešení s přihlédnutím k aktuálním trendům v parkových a pobytových prostorách ve spolupráci s vodohospodáři, kteří již počítají s přírodními úpravami Staré Ponávky. Ty zahrnují například vznik malého mokřadu nebo mola na říčce.

„Revitalizace okolí bývalé škrobárny přinese nový prostor pro trávení volného času. Naším společným záměrem je vybudovat kvalitní parkově upravený prostor, zpřístupnit koryto říčky a hlavně celkově revitalizovat tuto oblast v meandru Staré Ponávky. Jsem tedy velmi rád, že vyjednávání se společností CTP Ponávka Business Park přineslo posun a v kooperaci budeme dále pokračovat, aby se oblast otevřela pro veřejnost,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zároveň Brno do projektu zahrnulo i požadavky dotčené městské části Brno-jih. Oblast kolem Dornychu v Komárově prochází živelnou obnovou a stavebními úpravami. Proto musí nutně vzniknout plochy pro odpočinek, které budou zároveň propojené s vlastní zástavbou – bytovými domy. Městská část navrhla mimo jiné vybudování pěších tras, které spojí Komárov s centrem města a budou pokračovat i dále na jih. Plánuje se i lávka pro veřejnost ze severního cípu revitalizovaného území, která bude jednoduše propojovat budoucí park s ostatní zástavbou.

„Společnost CTP Ponávka Business Park navrhla i finanční kooperaci s městem a podle všeho by mohla danou projektovou dokumentaci vypracovat na své náklady. Realizaci bude hradit město Brno ze svého rozpočtu dohromady s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí, protože projekt splňuje podmínky přírodě blízkých opatření,“ dodal Petr Hladík.